Ramakrishna Sarada Ashrama Devprayag

 

Vishnu Sahasranama - Explanation of Sankar Bhasya as published in Nibodhata

image courtesy:www.astrogems.com

 • Vishnusahasranama - Swami Sarvatmananda, Nibodhata, May-June 2012
 • Vishnusahasranama - Swami Sarvatmananda, Nibodhata, July-Aug 2012
 • Vishnusahasranama - Swami Sarvatmananda, Nibodhata, Sep-Oct 2012
 • Vishnusahasranama - Swami Sarvatmananda, Nibodhata, Nov-Dec 2012
 • Vishnusahasranama - Swami Sarvatmananda, Nibodhata, March-April 2013
 • Vishnusahasranama - Swami Sarvatmananda, Nibodhata, May-June 2013
 • Vishnusahasranama - Swami Sarvatmananda, Nibodhata, July-August 2013
 • Vishnusahasranama - Swami Sarvatmananda, Nibodhata, Sep-Oct 2013
 • Vishnusahasranama - Swami Sarvatmananda, Nibodhata, Nov-Dec 2013
 • Vishnusahasranama - Swami Sarvatmananda, Nibodhata, March 2014
 • Vishnusahasranama - Swami Sarvatmananda, Nibodhata, May 2014
 • Vishnusahasranama - Swami Sarvatmananda, Nibodhata, July 2014
 • Vishnusahasranama - Swami Sarvatmananda, Nibodhata, November 2014
 • Vishnusahasranama - Swami Sarvatmananda, Nibodhata, March 2015
 • Vishnusahasranama - Swami Sarvatmananda, Nibodhata, May 2015
 • Vishnusahasranama - Swami Sarvatmananda, Nibodhata, July 2015
 • Vishnusahasranama - Swami Sarvatmananda, Nibodhata, December 2015
 • Vishnusahasranama - Swami Sarvatmananda, Nibodhata, March 2016
 • Vishnusahasranama - Swami Sarvatmananda, Nibodhata, May 2016
 • Vishnusahasranama - Swami Sarvatmananda, Nibodhata, July 2016
 • Vishnusahasranama - Swami Sarvatmananda, Nibodhata, November 2016
 • Vishnusahasranama - Swami Sarvatmananda, Nibodhata, March 2017
 • Vishnusahasranama - Swami Sarvatmananda, Nibodhata, May 2017
 • Vishnusahasranama - Swami Sarvatmananda, Nibodhata, Nov 2017
 •